اعادە نمودن لشکر طرفین هریک بە اقامتگاه خودشان و راهی شدن سفیران هریک به محل معین خودشان

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  505 بینین
جوملە سەفیران گشت بین ئامادە
ئۆردووی تەرەفەین کەردن ئیعادە
ڕەدد و بەدەڵ بین سفیران کار
سوپای پەی مەکان وێشان کەردن بار
گورۆ گورۆ بین سوپای بێ سامان
هەرکەس جە مەحەل وێشان بین ئیسکان
جە سوڵتان نەفس خەبەر کەیم بەیان
موخبەر بی جە کار سوپای ئێلچییان
پەرێ ئیستیقبال نەدیمان وێش
کەردش موهەییا شاهـ بەدئەندێش
سوار بین یەکسەر بە سەد عیزز و ناز
کەردن ئیستیقبال سەفیر مەجاز
ئیبلیس لەعین چەنی ئێلچییان
داخڵ بین نە تەخت سەریر سوڵتان
سەفیران چەنی وەزیر بین پیا
کەردشان سوجدەی تەخت شاهەنشا
سوڵتان بێباک بە لەفز شیرین
بکەردش زومرەی سەفیران تەحسین
هەریەن جاری کەرد لوتف گووناگوون
سەفیران جە لوتف سوڵتان بین مەمنوون