آگاه یافتن وزیر از آمدن الخناس

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 5 خولەک  510 بینین
جاسووسان خەبەر بەردن پەی وەزیر
سەر دان جە سەرحەد سوپای بێ نەزیر
ئەلخەنناس ئیسم سەردار سوپا
ساحێب تەخت و تاج نگین و کولا
خەیمەشان یەکسەر دێز و دەیجورەن
باڵ بەیداغش عەقرەب دەستوورەن
ئەلخەنناس فرزەند ئیبلیس شوومەن
سەردار سوپای نەفس زەلوومەن
وەزیر چون شنەفت نە جاسووس خەبەر
ئاما نە لەرزە ئەعزاش سەراسەر
دەردەم نویسا پەی سوڵتان ڕوقعە
ئاوەرد بە قەڵەم یەکسەر واقیعە
مەعلووم بۆ جە شاهـ یە ئەلخەنناسەن
پڕ زات و هونەر سوپاش ئەساسەن
بە وروود عەرزەی بەندەی جان نیسار
پەرێم ڕەوان کەر سوپای بێ شومار
من ئیستە چەنی مەجمەعەی سوپام
پەی دەفعش بە ئەمر تۆ مەکەم قیام
چون تۆ پادشای نە ڕووی دوو ئیقلیم
ڕەزای من بە ڕەئی، ئەمر تۆن تەسلیم
پەی موقابەلەی ئەو دێو مەردوود
ڕەوان کەر ئەمرت بە ئەفکار زوود
نامەش کەرد تەمهیر، سپەرد بە ڕافیع
ڕافیع ستانان بە ڕا بی نافیع
جەودما نویسا نامەی موختەسەر
بە ئیقلیم وێش پەی جەمع لەشکەر
هەم پەی ئەلخەنناس نویسیا نامە
نامەی خۆش مەزموون شیرین خیتامە
مەسمووعەن سوپات جەمەن جە حودوود
نەزانام چێشەن جە ئامات مەقسوود
مەیلت ئەر بە سوڵح، ئەر عەزمت جەنگەن
تا زوود بەیان کەی جەلام درەنگەن
چون جە سایەی فەیز هومایوون شا
هەر جا موقیمەن مەوجودەی سوپا
مەبا بە سەهو نیران نیزاع
بگێرۆ قووەت جە بێشەی فیزاع
هەم تۆ جە کردار مەبی پەشیمان
هەم من خەجاڵەت مەبوون جە سوڵتان
تەمام بی نامەی، بە مۆر یاونا
سپەرد بە ئێلچی ڕەوان بی نە ڕا
«سریعاًعەرەبی» ئێلچی یاوا بە ئۆردوو
جە بەین ئۆردوو پەیدا بی غلوو
واتشان ئێلچی ئاما جە وەزیر
ئەڵبەتتە دارۆ تەوسیە و تەحریر
سەهمی سەرهەنگان بە تەعجیل و تاب
بین نە بەزم سەردار بە شیتاب
نەزدیک بی ئێلچی کەردن ئیستیقباڵ
ئاما نیشت نە بەزم سەردار فەععال
سەردار بە تەعزیم بکەردش قیام
جەواب دا سەلام ئێلچی بە ئیکرام
فەرماش ئاوەردن هەم قەهوە و قلیان
تا چیهرەی ئێلچی خوڕڕەم بی خەندان
جەودما ئێلچی هۆرێزا نە جەم
گرتش نە ڕووی دەست فەرمان ڕەقەم
سەردار ئەمرش کەرد نامە ستانان
داشان بە دەبیر نە سەفحەی دیوان
جواب الخناس بە وزیر
چون دەبیر نامەش کەرد موتالەعە
کەردش قیرائەت بی موسامەعە
دەردەم ئەمرش کەرد سەردار سوپا
واتش بە دەبیر جەواب کەر ئینشا
واتش عەریزەم باوەر بە تەحریر
عەمەوی جانا خیتاب بە وەزیر
جە ئامای سوپا ئێمە بە حوزوور
قەلب مونیرت کەردن تەرەدوود
جە دەریای ئەفکار کەردەبێت سوئال
جە سوڵح و نە جەنگ، جە حاڵ و ئەحوال
ئەسڵ مەئموورم بە فەرمان شا
بە هەر مەرز و بووم بڕانم سوپا
ئەووەڵ بە ئاشتی بکەروون عوبوور
ئەر نەبی ئاشتی بە حەربەی فتوور
سا چون تۆ وەزیر پایتەخت شاهی
ساحێب مەرز و بووم تەخت و کولاهی
ئەڵبەت تۆ جەی ڕەئی مەبی ئیتتیفاق
جە دەریای ئەفکار نەداری نیفاق
کەرەم کەر بە لوتف جوود و مەلاحەت
ئیقلیم پەنجەم کەروون سیاحەت
نامەش کەرد تەمهیر سپەرد بە ئێلچی
بەخشا بە ئێلچی خەلعەت و خەرجی
ئێلچی ڕاهی بی وە بێ خەوف و بیم
یاوا بە حوزوور وەزیر نەدیم
نامەش بەراوەرد، سپەرد بە وەزیر
فەرما نامەشان ئاوەرد بە تەقریر
ئەوزاع سەردار جە ئێلچی پەرسا
هەم نە کەم و بێش سوپای کینەخوا
جەواب دا ئێلچی وات ئەی شەهریار
سەردار سەهمگین، سوپاش بێشومار
وەزیر نە غووتەی بەحر ئەفکار بی
نە تەدبیر دوڕ ئوموور کار بی
ناگا ساعیی وێش ئاما بە حوزوور
سپەرد بە دەستش نامەی سەر وە مۆر
وەزیر بە تەعزیم فەرمان سوڵتان
بە مەحز قیام فەرماش بوانان
کەردن قیرائەت شیققەی سوڵتانی
خیتاب بە وەزیر بە میهرەبانی
عەرزەی بەندەگیت بە ئێمە یاوا
جە ئۆردووی عەدوو ئێمەش کەرد ئاگا
قووەی ئیدراکت من کەردەن مەمنوون
بە وروود فەرمان وە بێ چەند و چوون
سوار بەر ئەسپ نەپەی نەنگ و نام
چەنی مەوجوودەی سوپای وێت تەمام
نەبۆ ئارامت نە ڕۆژ و نە شەو
بنیش نە حدوود موقابیل ئەو
مەبادا جە کار باوەری سستی
فتوون عەدوو کەرۆ پێش دەستی
دمای قیرائەت نوتق هومایوون
فەرما بەرشان خەیمە بە هاموون
هەم بە سەرهەنگان کریا ئیشارەت
حازر بی سوپای شەهر جەسارەت
چەنی سوپای وێش زومرەی سەرهەنگان
سوارە مەدران حازر جە مەیدان
وەزیر سوار بی چەنی مەهوەشان
سوپا جە عەقەب کێشا درەفشان
جە کەنار شەهر وەزیر دانا
فەرما بە سوپا خەیمە کەن وەپا
وەپا بی یەکسەر خەیمەی ڕەنگاوڕەنگ
ساکن بی سوپای ئەمیر و سەرهەنگ
دمای چەند هەفتە سەرهەنگان دوور
با سوپای وێشان ئامان بە حوزوور
جەودما بە ئەسپ سوار بی وەزیر
دان نە تەپڵ کووس کەڕەنا و فەقیر
ڕاهی بی چەنی سوپای بێ حیساب
یاوا بە حدوود بە تەعجیل و تاب
یەک فرسەخێ دوور جە سوپای عەدوو
بە ئەمرش خەیمە وەپا کەرد ئوردوو
ئاتەش دا بە تۆپ سەلام دەرلەحزە
ئیقلیم وجوود ئاما نەلەرزە
جە تەرەف سەردار سوپای کینەخوا
جەواب سەلام بە تۆپ کەرد ئەدا
خۆر نە بورج غەرب عەدەم کەرد مەنزڵ
نە هەردوو ئۆردوو بەرشی قەرەوڵ
سوپای تەرەفەین شین نە ڕەختخواب
تا نە سوبح شەرق بەرشی ئافتاب