اسماء الحسنی کە نود و نو اسم اعظم است ﷻ

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 3 خولەک  570 بینین
«هو الله الحقعەرەبی» ، «رحمانعەرەبی» و «رحيمعەرەبی»
«ملكعەرەبی» و «قدّوسعەرەبی» ، «مؤمنعەرەبی» و «حكيمعەرەبی»
«برّعەرەبی» و «مهيمنعەرەبی» ، «عزيزعەرەبی» و «جبارعەرەبی»
«باریءعەرەبی» ، «مصوَّرعەرەبی» ، «حكيمعەرەبی» و «غفارعەرەبی»
«معزّعەرەبی» و «مُذلّعەرەبی» ، «سميععەرەبی» و «بصيرعەرەبی»
«مانععەرەبی» و «باسطعەرەبی» ، «حافظعەرەبی» و «خبير»عەرەبی
«منعمعەرەبی» و «رئوفعەرەبی» ، «لطيفعەرەبی» و «وهّابعەرەبی»
«مميتعەرەبی» و «محيیعەرەبی» ، «مُحصيعەرەبی» و «توّابعەرەبی»
«عدلعەرەبی» و «منتقمعەرەبی» ، «ربّعەرەبی» و «مقتدرعەرەبی»
«ظاهرعەرەبی» و «باطنعەرەبی» ، «مبديعەرەبی» و «مؤخرعەرەبی»
«وكيلعەرەبی» و «قويعەرەبی» ، «وليعەرەبی» و «رقيبعەرەبی»
«جليلعەرەبی» و «مجيبعەرەبی»، «متينعەرەبی» و «حسيبعەرەبی»
«واجدعەرەبی» و «ماجدعەرەبی»، «واحدعەرەبی» و «أحدعەرەبی»
«مالك الملكعەرەبی» و «قيومعەرەبی» و «صمدعەرەبی»
«نورعەرەبی» و «هاديعەرەبی»، «صبورعەرەبی» و «رشيدعەرەبی»
«قادرعەرەبی» و «نافععەرەبی»، «حميدعەرەبی» و «مجيدعەرەبی»
«غفورعەرەبی» ، «مقدّمعەرەبی»، «كريمعەرەبی» و «حليمعەرەبی»
«ستّارعەرەبی» و «قهّارعەرەبی» ، «فتّاحعەرەبی» و «عليمعەرەبی»
«أولعەرەبی» و «آخرعەرەبی» ، «ودودعەرەبی» و «شهيدعەرەبی»
«حیّعەرەبی» و «متعاليعەرەبی» ، «باعثعەرەبی» و «معيدعەرەبی»
«بديععەرەبی» و «باقیعەرەبی» ، «وارثعەرەبی» و «جامععەرەبی»
«غنیعەرەبی» و «مُغنیعەرەبی» ، «والیعەرەبی» و «واسععەرەبی»
«عليّعەرەبی» و «عظيمعەرەبی» ، «مغيثعەرەبی» و «شكورعەرەبی»
«كبيرعەرەبی» و «قابضعەرەبی» ، «رافععەرەبی» و «غفورعەرەبی»
«مُتكبرعەرەبی» و «مقسطعەرەبی» و «رّزاقعەرەبی»
«ذوالجلال و الاكرامعەرەبی» و «خالقعەرەبی»
«حفيظعەرەبی» و «سلامعەرەبی» جل و علاعەرەبی
«حافظعەرەبی» بەندەیان جە دەرد و بەڵا
«فەقێناسناوی ئەدەبی» تەمام بی ئەسماء حوسنا
سەلام بەر موحەممەد «نبي الهدیعەرەبی»
جەمیع ئەسما بە زات تەفویزەن
«هو الله الذی خير حافظاًعەرەبی»
زات واحیدیش بێنەزیر و فەرد
تەسدیقەن بە قەوڵ «هو الله احدعەرەبی»
ئیمانم هەنی «الله الصمدعەرەبی»
«لم يلدعەرەبی» ەنی، هەم «و لم يولدعەرەبی»
بە «و لم يكن لەعەرەبی» یت کەرەم کەر
بە «كفوا احدعەرەبی» بەندە نەجات دەر
یەقین عاممەن سیفات سوبحان
سوببووح و سوڵتان، حەننان و مەننان
بەحران مەرەکەب، ئەشجاران قەڵەم
نویسندە بان سەرانسەر عالەم
تەحریر کەن عالەم بە توول دنیا
تەعداد کەن سیفات زات کیبریاء
بەحران مەبان خوشک، تەی مەبان ئەشجار
نمەکەن تەمام عوشرێ جە میعشار
هەرگا بەی تەورەن پەی بەندەی زەعیف
کەلیمات حەق چون مەبان تەعریف
هەر ئێد مەزانووم زاتش بێ چوونەن
کردەی کارانش «كن فيكونعەرەبی» ەن
مەوجوودەن هەر شەی جە سیفات و زات
پەنهانییەن زات جە تۆی مومکینات
«فەقێناسناوی ئەدەبی» تیعداد کەر «أسماء النبيعەرەبی»
تا نەبی نیسیان شاهی عەرەبی
هەم بدەر وەنەش سەڵات و سەلام
تا ئەسمای شەریف مەکەری تەمام