موشگین کڵاف دا

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  210 بینین
موشگین کڵاف دا .. موشگین کڵاف دا ..
شیرین ئارایش موشگین کڵاف دا ..
گێسوو جاری کەرد وە هەر ئەترافدا
شکست وە شەوکەت شای تەلغراف دا
پێشانیش شێوەی قەمەر نە قاف دا
چەنی شەوق شەمس ها نە مەسافدا
قەترانی قەوسەین پەی جەنگ تەناف دا
موژەی شێوەی تیر میر سەییاف دا
شەهلایی دیدەش حەدد ئیسراف دا
مەستی، بیماریش بە دڵ کەفاف دا
وە جام جەبین جیهان کەششاف دا
جیهان نومای جەم وست وە گەزافدا
غونچەی فەم دەنووک بولبول شکاف دا
زنج تەرغیب سونع شای «لا يخافعەرەبی» دا
گەردن شیشەی مەی ئاوێزەی تاف دا
زەنەخ زەمزەموار شیفای عەواف دا
جە سەدرش قوببەی بلوور شەفاف دا
نەرمیش جە بلوور ساف ئیختیلاف دا
زمڕووتی خاڵان دائیرەی ناف دا
پەی سوڵتان عەشق حوکم تەواف دا
ڕەعنایی قامەت جە سیم سافدا
قوتووی چینیی ناف بۆی میسک مەعاف دا
ئاخێزا نوور وەشت وە هەر ئەترافدا
دەرد بە دوردینان، دوود بە سەڕڕاف دا
تا مەیۆ سەدای سوور نە ئیسرافدا
«فەقێناسناوی ئەدەبی» ها نە وەسف ساحێب ئەوسافدا