تورک تورمەپۆش

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  199 بینین
تورک تورمەپۆش .. تورک تورمەپۆش ..
تەڕلان تەواو تورک تورمەپۆش ..
گوڵ ئەندام چین، فیتنەی وەی فرۆش
چەنیت شا بەهرام کەرد وە نمەد پۆش؟
ئیستیغنای جەلای حوسنت بی هاموون
نمانای شەوکەت جیلوە بە گەردوون
دیای تەسویرت چەند کەس کەردەن توون
چەند شاهان نە تەخت شاهی ڕەهنموون
شەرارەی شیددەت حوسنت بدەر جۆش
چەنیت شا بەهرام کەرد وە نمەدپۆش؟
نە قەدت ڕەونەق زیب و زێوەر دەر
قیام وە قامەت توول عەرعەر دەر
وە ناز شەوق نە ڕووی شەمس خاوەر بەر
خەرام وە خەراج خەزنەی قەیسەر کەر
پێشانیت چون جام جەمشید مدۆ سۆش
چەنیت شا بەهرام کەرد وە نمەدپۆش؟
قورس جەبینت موژە کەرد قەدەر
ڕەشحە وست بە جەرگ بەهرام کیشوەر
نەزر باڵات بی هەر شەش برادەر
تەعریفت عیفریت نە چا کەرد زەبەر
نە خاک خارا ئەسەد بی خامۆش
چەنیت شا بەهرام کەرد وە نمەدپۆش؟
ئاشووبت شیوەن وست نە قافڵە
حووت کەردی بە قووت مەودای مەعبەلە
بێ دار پەی تۆ چین وست نە وەلوەلە
جان دا بە جانان بسرنی کلەدەقی نائاشکرا
نۆشا مەزەی مەوت جە مەیلت کەرد نۆش
چەنیت شا بەهرام کەرد وە نمەدپۆش؟
موهەندیس ڕووت نە سیم دەوڵەت
چینت فەخر چین پەی بەهرام سەولەت
جە تاق مەزاق مەجمەعەی عوشرەت
بە ئاهەنگ و عەیش بەهرام کەرد دەعوەت
نمەدپۆش جە تاب مەهتابیت مەدهۆش
چەنیت شا بەهرام کەرد وە نمەدپۆش؟
یا شا هەر شەخسێ وەی تەور حەسنا بۆ
مەعلووم عومووم ئەعلا و ئەدنا بۆ
وێنەی گوڵ ئەندام چین ڕەعنا بۆ
ئەنگوشت نومای وەسف پیر و بوڕنا بۆ
هەر مانۆ بە شاد تورک تورمەپۆش
چەنیت فەقێناسناوی ئەدەبی کەرد بە شای نمەدپۆش؟