شفاعت دوم حضرت رسالت پناهی به بدء محاسبه‌ است

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 9 خولەک  220 بینین
سا چون موحەممەد بەو بوراقەوە
نە پای لیوای حەمد نە عام تاقەوە
بە فەرمان حەق زات کیبریا
مەیۆ بە نیاز «ختم الانبياعەرەبی»
عەرز مەکۆ یا ڕەب هەر تۆی موستەعان
عالەم گشت جە نار خەجڵەت بین بوریان
عالەم جە دیهشەت جوملە حەیرانەن
هەر کەس پەی مەقسەد وێش سەرگەردانەن
جە دەریای ڕەحمەت عەلیم وەههاب
سادیر کەر فەرمان «سريع الحسابعەرەبی»
ئێدمەن نیاز شای «عظيم الشانعەرەبی»
گوشاد کەی ئەبواب مەعدەلەت نیشان
بە بەدء حیساب کەریم و خەللاق
ئوممەتان من داران ئیستیحقاق
چون بە ئیرادەی بینای بێ نەزیر
عومرشان کەم بی، جەفاشان کەسیر
زوڵم هۆلاکۆ، حەججاج قەتتال
کێشان سەدەمە تا زوڵم دەججال
فەرتەنەی یەئجووج، زوڵمەت دوخان
تا سەدەمەی تەعەب «آخر الزمانعەرەبی»
پەی موحاسەبەی ئوممەت ڕەسوول
جە باب عوزما دوعاش بی قەبوول
جەودەم جە ئەلتاف ڕەئووف لەتیف
پەی موحاسەبەی ناس مەیۆ هاتیف
قەبووڵەن ڕەجای «ختم الانبياءعەرەبی»
حیساب ئوممەت ئەوەن ئیبتیدا
«حسب الاشارهعەرەبی»ی شای پەروەردگار
بێدار بین نە حوزن مەزڵوومان زار
هەر کەس یەخەی خەسم وێش بە دەست پێچۆ
کەشان پەی ئەحکام مەعدەلەت کێشۆ
گریبان خەسم بە پەنجەی غەزەب
مەکێشۆ، مەقسەد وێش مەکۆ تەڵەب
ئامیر جە مەئموور، مەئموور جە ئامیر
فەقیر جە غەنی، غەنی جە فەقیر
ڕەعیە جە سوڵتان، سوڵتان جە مەئموور
تەشەککی داران هەر یەک بە زەروور
بەعزێ مەواچۆ ئەی مەرد ئیغوا
تۆ قەتڵم کەردی جەر دار دونیا
ئیمڕۆ قاپیی عەدل دارای جیهاندار
بە ئەلتاف وێش کەردەن ئاشکار
چون ئەوڕۆ بە زوڵم تۆ کەردی قەستم
ئیمڕۆ خەلاسیت نییەن جە دەستم
بەعزێ بە خەسمش ماچۆ جە دونیا
جە بەین عالەم من کەردی ڕیسوا
کەردی تەعەڕڕوز ئەهل و عەیالم
ئیمڕۆ بکێشە جوملە وەباڵم
ئیمڕۆ گوشادەن عەدل یەزدانی
تالیب حەققم ئەی مەرد زانی
بەعزێ بە خەسمش ماچۆ ئەی فتوور
من کەردی تەلەف بە شاهیدیی زوور
جە دار دونیا نەکەردی سولووک
بە شاهیدیی زوور منت کەرد مەهتووک
شاهیدیی ناحەق ئەدات کەرد ئەوڕۆ
ئیمڕۆ من حەققم تەڵەبەن جە تۆ
بەعزێشان بە خەسم وێشان بە فەریاد
تەڵەب مەکەن حەق بە داد و بێداد
جە دونیا بە حەق نەکەردی عادەت
کەردی نە حەققم کەتم شەهادەت
حەققم جە دونیا تۆ کەردی باتیل
جە تۆم تەڵەبەن حەققم بە عاجیل
بەعزێشان بە خەسم وێشان مەواچان
جە دار دونیا تۆ ئەی بەدگومان!..
بە توهمەت تۆ جە دار دونیا
بە فڵان بەڵا من بیم موبتەلا
ئیمڕۆ جە سایەی عەرش ڕەحمانی
مەگێرۆم جە تۆ حەق بە ئاسانی
بەعزێ بە خەسمش ماچۆ بە زەیقەت
هیچ حەققت نەبی من کەردی غەیبەت
بەعزێ یەخەی خەسم مەگێرۆ بە کەف
ماچۆ خوسرانم کەردی بە سەلەف
بە واسیتەی تۆ من بیم موعەققەب
ئیستە خەسارەم مەکەروون تەڵەب
بەعزێ یەخەی خەسم وێش کەردەن پارە
ماچۆ جە کەیلت کێشام خەسارە!
کەیلت تەنقیس کەرد جە عەیار عام
جە عیباد حەق جەڕڕت کەر حەرام
نەقس عەیارت کەرد بە وەسیلە
حەرامت جەم کەرد بە مەکر و حیلە
ئێمەت مەغبوون کەرد جە دار دونیا
ئەدا بکەر حەق ئەی مەرد گومڕا
بەعزێشان بە خەسم ماچان هەی حەریس
جە دار دونیا زەرعت کەرد تەنقیس
جەو موعامەلە ئێمەت کەرد مەغبوون
ئەدا کەر حوقووق وە بێ چەند و چوون
بەعزێشان بە خەسم ماچان هەی خائین
جە بەین ئەمسال جە تۆ بین ئەمین
سپەردیم بە تۆ فڵان ئەمانەت
نەتەرسای جە حەق، کەردی خیانەت
ئیمڕۆ جە حوزوور شەهەنشای مەجید
ئەدا کەر حوقووق ئەی مەرد عەنید
بەعزێ مەواچان بە عەدووی وێشان
حیلەت کەرد نە کار جە وەزن میزان
ئێمەت کەرد مەغبوون ئەی مەرد عەییار
ئیستە مەگێروون حەققم بە یەکبار
بەعزێ بە عەدووی وێشان بە فریاد
ماچان هەی قاتیع تەریق عیباد
نە فڵان مەوزیع ئیمەت کەرد غارەت
مەئیووس بین جە دەست تۆ نە تیجارەت
ئیمڕۆ جە دەستم کەی مەبی خەلاس
ئەدا کەر حوقووق تۆ ئەی بەد ئەساس
بە موددەعیی وێش بەعزێ مەواچان
بە سیرقەت بەردی ماڵ و ئەشیامان
ئەوڕۆ «خفياًعەرەبی» ئەخز کەردی زاڵم
«ظاهراًعەرەبی» ئیمڕۆ ئەدا کەر ماڵم
بەعزێ بە خەسمش ماچۆ هەی قەسوەت
نەقدینەی ڕۆحم بەردی بە ڕیشوەت
بەعزێشان بە خەسم ماچان هەی بەدبەخت
نمانای پێمان چەند عەزاب سەخت
ئیمڕۆ نە حوزوور عەلیم وەههاب
ئەدا کەر حوقووق ئەجر ئەو عەزاب
بەعزێ بە عەدوو ماچان هەی غەددار
ئەخز کەردی ئەشیای ئێمە بە ئیجبار
ئیمڕۆ جە میقات «شديد العقابعەرەبی»
جەو بێ حیسابی مەگێریم حیساب
بەعزێ بە خەسمش ماچان هەی شەڕڕاڕ
بە نەمیمەی تۆ ئێمە بین ئیزرار
بەعزێشان جە خەسم مەکەن شیکایەت
جە دونیا ئێمەت کەردەن ئیهانەت
تۆ جە بەین ناس ئێمەت کەرد ئەحقەر
ئەدا کەر ئوجرەت ئەحقەر جە مەحشەر
بەعزێشان یەخەی عەدوو مەگێران
ئێمە جە دونیا بە تۆ بین جیران
حەقق جیرانت نەکەرد ڕیعایەت
نمانای پێمان چەند ڕەنج و عەنەت
ئەوڕۆ تۆ بەخشای ئیهانەی ئەحواڵ
ئیمڕۆ جە بەهاش بگێرە وەباڵ
بەعزێ بە جیران ماچان هیممەت دوون
مەنعت کەرد ئەوڕۆ جە ئێمە ماعوون
بەعزێشان بە خەسم ماچان هەی قازی
تەحسیل کەر ئیحقاق گوزەشتەی مازی
ئەمین موسلیم تۆ بیت جە زەمان
بە پارەی ڕیشوەت حەق کەردی نیسیان
هەی بێ مروەت حەق ئیمەت کەرد باتیل
ئەدا کەر حوقووق ئێمە بە عاجیل
بەعزێشان بە خەسم ماچان هەی سوڵتان
بە تۆ تەفویز بی ئوموور جیهان
واجیب بی جە تۆ حیفز ئەمانەت
تۆ جە موڵک وێت کەردی خیانەت
بە فەرمان تۆ یا جە مەئمووران
فڵان مەزلەمەت بە ئێمە یاوان
هیچ شەرمت نەکەرد جە پەروەردگار
بە قووەی جەبری ئێمەت کەرد ئیزرار
تۆ ئەوڕۆ بە زوڵم حوکمت کەرد مەدام
ئیمڕۆ باقییەن ئیجرای ئینتیقام
ئەووەڵ والیدەین جە زات خەللاق
مەکەن شیکایەت جە فرزەند عاق
دووەم یەتیمان بە ناڵەی ئەفغان
شیکایەت مەکەن جە قازیی دەوران
مەگێران یەخەی واریس ئەولا
نە حوزوور حەق مەکەن واوەیلا
زەنان جە شەوهەر وێشان بە یەقین
تەڵەب مەکەن حەق نەفەقەی کابین
بەعزێ زەن با ئەب، با ئەخ و واریس
مەواچان پێشان ئەی مەرد خەبیس
حوڕ بیم وێنەی عەبد جە دار دونیا
من کەردی فرۆخت پارەی شیربەها
«شرعاًعەرەبی» حەق من جە تۆ بی حەرام
مەئیووسم کەردی ئەی مەرد بەدنام
من ئیمڕۆ حەققم جە حەزرەت ڕەب
ئەجر تەمامش مەکەروون تەڵەب
خەسم بەعزێ مەرد زەوجەی وێشانەن
چەنیش مورافیع عەدل دیوانەن
عەرز مەکۆ یا ڕەب تۆ کەردی سەبەب
ڕزق و نەفەقەم جە ئەو کەم تەڵەب
کەردەبێ عادەت بە کەسب حەرام
نەفەقەم نە کەسب حەرام بی مەدام
من جینس عەورەت بێچارەی هەژار
جە تەنخوای شەوهەر بسۆچوو بە نار
هەم بەعزێ شەوهەر جە زەوجەی وێشان
تەشەککی داران جە بێ ئەمریشان
بەعزێ بە خەسمش ماچان هەی بەدنام
بە لەفز فاحیش بە من دای دوشنام
بەعزێشان بە خەسم ماچۆ هەی موشیر
بە ناحەق سێ ساڵ منت کەرد ئەسیر
پەی چێش نە کارم نەکەردی تەحقیق
پەی شوهرەت کیزبت بە مۆر کەرد تەسدیق
ئەوڕۆ مەغدوورم کەردی هەی غەددار
ئەدا کەر حەققم هەی مەرد شەڕڕار
«دەروێشناسناوی ئەدەبی» حاڵ وێت چ تەورەن ئەوڕۆ
خەسمان نە دەورت گورۆها گورۆ
چارەت هەر ئێدەن تا داری حەیات
بناڵ نە دەرگای «قاضی الحاجاتعەرەبی»
بە تەوبەی تەعجیل نادیم بەر نە کار
تا مەیۆ بە ڕەحم دارای جیهاندار
بەعزێ جە تویوور وەحشییان کۆ
هەر یەکێ نە خەسم وێشان نە شکۆ
ماچان: «بايّ ذنب قتلتعەرەبی؟»
ڕۆشنیی حەیات کەردی بە زوڵمەت؟
ئەغنام و سائیر حەیوان نە حیساب
تەشەککی داران جە سینف قەسساب
زیڕۆح ئەجناس کۆهی و بەحر و بەڕ
بەعزێ جە بەعزێ یاوان بە زەرەر
هەر جینس با خەسم وێش حازیر نەوجا
هەرکەس نە ئیجرای حەق نە ئیددیعا
ئینس و جینن و تەیر زیڕۆح سەراسەر
هەر کەس نە حیساب وێش دارۆ خەبەر
ئیرادەی ئوموور شای بێ شەریکەن
جە بەین خەسمەین پێنج مەلائیکەن
چەهار شاهید و یەکێشان مەئموور
«جبراًعەرەبی» مەکێشان خەسمان پەی حوزوور
ئاحاد ئەفراد عالەم خاس و «کست»
هەر کەسێ نامەی ئەعمال نە ڕووی دەست
نویشتەی خەیرش نە ڕاست مەسبووتەن
نامەی قەبیحەش بە چەپ مەربووتەن
هەر کەس نە حوزوور حەزرەت باری
باوەرۆ بە دڵ قەسد ئینکاری
مەحەت گای زەمین، جەمیع ئەعزا
نە کیزبش جوملە مەبان بە گەوا
نە حوزوور حەق سوئال و جەواب
ئەووەڵ «حق الناسعەرەبی» مەیۆ بە حیساب
نەوجا چون عالەم موحتاجەن خەیلێ
کەس بە عەفوی حەق نەدارۆ مەیلێ
نە جای لاڵیان، نە زەڕ و مەتاع
مەبۆ موددەعی بە چێش کەی ئیقناع؟
«حسب الاشارهعەرەبی»ی زات «ذوالجلالعەرەبی»
مەیۆ بە تەقسیم سەواب و وەبال
جە مەرد مەتلووب مەستانان سەواب
مەسپاران بە دەست تالیب بە حیساب
ئەر مومکین نەبی سەواب جە مەتلووب
وەبال تالیب جە مەتلووب مەحسووب
ئەر بێ گونا بی مەرد ساحێب حەق
ئەو مەرد بە ئیحسان حەق مەبۆ مولحەق
ئەمسال ئەو حەق، جە لای مەتلووبەن،
دوو میسل ئەجرش جە حەق مەحسووبەن
هەر کەس جە دونیا حەققش بۆ جە ناس
ئازاد کۆ ئەو کەس بە سیدق و ئیخلاس
جە یەوم عوقبا زات موستەعان
دە میسل ئەو حەق پێش مەکۆ ئیحسان
هەر چی «حق الناسعەرەبی» سینف شوهەدا
حەق جە خەزنەی وێش مەکەرۆ ئەدا
چون بە لوتف وێش زومرەی «حق اللهعەرەبی»
حەق کەردەن ئیحسان جەمع شوهەدا
هەر کەس کەردەبۆ تەوبە بە ئیخلاس
بێ شک جە عیقاب حەق مەبۆ خەلاس