خروج طایفه‌ی یاجوج و شکست سد اسکندر ذوالقرنین

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  305 بینین
ناگا چون دەریا تائیفەی یەئجووج
شکست مەدەن سەد، مەکەران خورووج
جە ئەکسەر ڕاوی وەی تەور خەبەرەن
یەئجووج هەم جە نەسل «ابو البشرعەرەبی»ەن
تائیفەی یەئجووج تورک چەنی تەتار
جە نەسل یافیس حەق کەردەن ئیزهار
ناتیق لەفزەن جە بەین وێشان
بەعیدەن جە فەهم دەڕڕاکەی ئینسان
نەوع نەوعەن خیلقەت یەئجووج نە بونیاد
یەک زەرعی قامەت داران تا هەشتاد
جینس یەک زەرعیش فیل و کەرکەدەن
بە قووەی بازوو ماوەران نە بەن
جە بزورگشان بەوتەورەن قیاس
کەس نە قووەشان چۆن مەبۆ خەلاس
دوڕوندەی کۆهی، زیڕۆح سەحرا
نەبات و ئەرزاق ئەشیا و «ما فيهاعەرەبی»
چو موور و مەلەخ نە سەفحەی جیهان
خاڵی مەکەن ئەرز جە ئەشیا و حەیوان
زیڕۆح بەحری و بەڕڕی سەراسەر
یەکسەر مەکەن ئەکل نە ئەشیا و بەشەر
سەر مەدۆ جە ئەرز شۆر و سەدەمە
مەنۆشن دەریا و نەهران و چەشمە
خاڵی مەکەن ئەرز جە وەحش و ئەشیا
خوشک مەکەن چەشمە و ئەنهار و دەریا
ئۆردووگای مەسیح موحاسەر نە توور
یەک قەحت غەلا جێش مەبۆ زوهوور
ناس نە بێ ڕزقی گشت مەبان زەبوون
خڕید مەکەن خەر بە هەزار ئاڵتوون
ناس جە زوعف حاڵ مەبان پەرێشان
جە قاپیی مەسیح مەکەران ئەفغان
مەکەن تەزەڕڕوع جە قاپیی عیسا
عەرز مەکەن نە ڕووی ئەو «نبی اللهعەرەبی»
یەقینەن دوعای ڕەسوولان جە حەق
مەقبووڵەن جە باب قەدیم موتڵەق
دوعا کەر جە باب شەهەنشای ئەعزەم
عالەم خەلاس بۆ نە قەزای موبرەم
پەی دەفع یەئجووج ئەر نەکەی دوعا
«كلاًعەرەبی» بە عیللەی جووع مەبیم فەنا