بیم وە تەختەی سەنگ دەرانەی لەیلم

لە کتێبی:
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
بەرهەمی:
سەید یاقۆی ماییدەشت (1808-1881)
 2 خولەک  565 بینین
چراخم داخی ...
یێ ڕووژ لە تاوشت دەروون داخی
وێڵ وێڵ مەگێڵام وەبێ دەماخی
ڕام کەفت وە دیار دڵدار یاخی
نگای تەحت و فەوق دیوارش کەردم
خێزانە دەروون هەناسەی سەردم
ڕێزانە دەروون زووخ زامانم
چوو جۆ گوڵ بسا نە ڕووی دامانم
دیدەم تەم ئاوەرد لەنگ بی زوانم
نە جای مەنن بی نە پای لوانم
لەودەمدا بڕیا پای پێش و پەسم
عینان تاقەت بەرشی لە دەسم
ساتێ گریوام وە زار زارەوە
تەک دام وە پێوار ئەو دیوارەوە
بەڵکەم سدای لەیل بەیۆ وە گۆشم
ساکن بۆ دڵەی زووخاوان نۆشم
هەر ئەوسا زانام سدای لەیل ئاما
گۆیا هەر لەیل بی وە دوو جەیل ئاما
لەهجەی سدای لەیل لەنجە و لارە بی
تومەز کودەکش نە گاوارە بی
لاوەلاوەش بی پەی ئاوەختی وێش
شکایەت مەکەرد نە بەدبەختیی وێش
گا مەوات ئاقام گا مەوات باوە
ئەی فەردە مەوات وە نەزم لاوە
من ئومێدوار دەرگای داوەرم
یێ نەونەمامێ پەرێت باوەرم
وە شکڵ و شێوەی حەنای پەری بۆ
باڵاش چوون دایەت نە عەیب بەری بۆ
ساحێب شەرت و شوون شیرین شێوە بۆ
چوون دایەت شێوەی پەری پێوە بۆ
بەڵام ئیقباڵش چوون دایەت نەبۆ
هامبەخت دایەت هامسایەش نەبۆ
بەڵام چوون دایەت شووم چارە نەبۆ
سەرسەخت و بەدبەخت ئاوارە نەبۆ
ئەو مەلا وەناش وەلای دەردەوە
هەر تا کودەکش خەوش بەردەوە
تا سدای لایەی لەیلی مەردەوە
سەر نیام وە ڕووی سەنگ سەردەوە
یاوا وە گەردوون سدای واوەیلم
بیم وە تەختەی سەنگ دەرانەی لەیلم
هەرکەس گوزارش نە کووچەی لەیل بۆ
سەی یاقۆ ئاسا هەر نە واوەیل بۆ