گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 35 ئەنجام
سەید یاقۆی ماییدەشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
عەزیزان ماهـ ڕوخسارێ ژە قەوس ئەبرووان تیرێ
عەزیزان ماهـ ڕوخسارێ ژە قەوس ئەبرووان تیرێ وە جەرگم ئاشنا کەردەن نەداروم هیچ تەق...
کوردیی گۆرانی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
سەید یاقۆی ماییدەشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
تو تاکەی نە فکر سەودای خامەنی؟
دڵە دامەنی ... هەی دڵ گیروەردەی حەڵقەی دامەنی هەر کام مەوینی، هەر ناکامەنی هەر ک...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
سەید یاقۆی ماییدەشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
شیرین تەور تا کەی
شیرین تەور تا کەی؟... دڵدار دێرین! شیرین تەور تا کەی؟ بێ مەیلی تا چەند؟ جەفا و ج...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
سەید یاقۆی ماییدەشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
دلبەر تۆ نەپرسی کە من ئەوقەر لە چە ماتم
دلبەر تۆ نەپرسی کە من ئەوقەر لە چە ماتم حەیران خەم ئەبروو و زوڵفان سیاتم ئەوزاع ...
کوردیی گۆرانی
غەزەل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
سەید یاقۆی ماییدەشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
دڵم پابەست زولف یارەن ئەمشەو
دڵم پابەست زولف یارەن ئەمشەو لە بەخت من درێژ و تارەن ئەمشەو دڵی دێرم عەزیزا ماچە...
کوردیی گۆرانی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
سەید یاقۆی ماییدەشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
پەی کێ پەشێو حاڵ خاترتەنگەنی
مەولاپەرستان... یەک ڕۆژ چیم وە سەیر سەرچەشمەی وستان دیم وستان پڕەن ژە دیدە مەستا...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
سەید یاقۆی ماییدەشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
دلبەرا جەور و جەفا کەی
دلبەرا جەور و جەفا کەی، خەوفت ئەژ باری نییە یا خەیاڵت واسە دی گونای گوڵناری نییە...
کوردیی گۆرانی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
سەید یاقۆی ماییدەشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
شوورێ وە سەرم کەوتییە لەم مەستیی چاوە
شوورێ وە سەرم کەوتییە لەم مەستیی چاوە هیچ جێگە نەنیشم مەگەر ئەو جێ کە شەراوە ئەم...
کوردیی گۆرانی
غەزەل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
سەید یاقۆی ماییدەشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
لوام وە جاگەی عەرەب شانا نەی
عارف ئۆستادان سەرافان حەی حازق غەواسان بەحران بێپەی نە ئەی دەوراندا جەهان کەرد...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
سەید یاقۆی ماییدەشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
دوڕپەندت ناسێحا ناچوو بە گۆشی عارفان
هەرکە فەسڵی نەوبەهاران تەرک جامی مەی دەکا نەوبەهار عەمر شیرینش وە فەسڵی دی دەکا...
کوردیی گۆرانی
غەزەل
سەید یاقۆی ماییدەشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
فکری ئەم یەک نەخڵەیی گوڵ میوە بەر کێ کردووە
هەر کەسێ لەو لەبدە تامی جورعەی مەی کردووە خزرئاسا خۆی لە مردن تا ئەبەد حەی کردو...
کوردیی گۆرانی
غەزەل
سەید یاقۆی ماییدەشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
گوڵ هەوا دا جامه لەم تەن و دووسەد عز و وقار
باز شد فصل بهار و گشت عالم لاله زار ئاشیانشان بەست مورغان لەم سەریر شاخسار در ...
کوردیی گۆرانی
غەزەل
سەید یاقۆی ماییدەشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
گلبرگ ناز گلبن خیر النساء حسین
باز این چه شورش است که عالم پر آذر است جن چون بشر، بشر چو ملک خاک بر سر است با...
فارسی
غەزەل
سەید یاقۆی ماییدەشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
هەر درێژی چین دەوێ، چوون عەمر من کۆتا دەوێ
زوڵف مشکین دڵبەرا کەم حەڵقە کە بێجا دەوێ هەر درێژی چین دەوێ، چوون عەمر من کۆتا ...
کوردیی گۆرانی
غەزەل
سەید یاقۆی ماییدەشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
موعەما بۆ ڕەحیم خانی سەروناوی
دەریای عومانی ... غەواس بەحرەین دەریای عومانی یەک ڕۆژ جە گردش زەمانە فانی تە...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی