لوام وە جاگەی عەرەب شانا نەی

لە کتێبی:
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
بەرهەمی:
سەید یاقۆی ماییدەشت (1808-1881)
 1 خولەک  800 بینین
عارف ئۆستادان سەرافان حەی
حازق غەواسان بەحران بێپەی
نە ئەی دەوراندا جەهان کەردم تەی
قەمەر سیمای دیم و باڵای چوون نەی
زەوجی سەیاحی دیم نە فەوق نەی
ڕەقاسیشان بی نە دەوران بەی
یاران کێ دییەن حەی نە فەوق بەی
نار یا نارەنگی بی وە میوەی نەی
دڵ بێ قەرار بی دەس بەردم پەی بەی
حەیانخوەر بییەن ئەمان دەی هەی
واتەن سەی یاقۆ کەفتە وەی و وەی
شۆڕ عشق وە سەر دێوانەی خۆدڕەی
فرە کەس پەی بەی ئەی ڕا کەردن تەی
عەمرشان تەی کەرد نەیاوان وە بەی
مەر ئەوسا یاوی کام دڵ نە بەی
بنیشی نە تەخت کەیکاووس کەی
هەر وەیەک تەشەر حەیان سەر حەی
لوام وە جاگەی عەرەب شانا نەی