أرجّح بغداداً وإنّی غریبها

~~جنة الفردوس
از کتاب:
اشعار فارسی شیخ رضا
اثر:
شیخ رضا طالبانی (1831-1910)
 1 دقیقه  763 مشاهده
أرجّح بغداداً وإنّی غریبها
علی جنّة الفردوس لولا «نقیبها»