فرهاد راوش

فرهاد راوش

مکان:
مریوان
مشارکت‌ها:
مشارکت در 5 کتاب

مشارکت‌ها:

  1. ڕشتەی مرواری (بەرگی ٥): بازبینی
  2. خۆشخوانی: بازبینی
  3. ڕشتەی مرواری (بەرگی ٨): بازبینی
  4. ڕشتەی مرواری (بەرگی ٤): بازبینی
  5. ڕشتەی مرواری (بەرگی ١): بازبینی