غفور پیرزادە

غفور پیرزادە

مکان:
مهاباد
مشارکت‌ها:
مشارکت در 3 کتاب

مشارکت‌ها:

  1. دیوانی سابیری: تایپ
  2. شەوارە: بازبینی
  3. گرد و کۆ: تایپ