لودڤیگ فاسوم

تولد:
1879 - آیووا
وفات:
1920 - ایروان
تعداد مشاهده:
638

آثار: