ابن الحاج

تولد:
1700 - سلیمانیه
وفات:
1770 - سلیمانیه
تعداد مشاهده:
3131

آثار:

مەهدینامە

دفتر شعر (1762)
2585