چەن توغرای کەڵافدویزش نە دووشەن

شیرین نە دووشەن
لە کتێبی:
شیعرەکانی تورکەمیر
بەرهەمی:
تورکەمیر (1750-1820)
 1 خولەک  809 بینین
چەن توغرای کەڵافدویزش نە دووشەن
خام چوی خەیاتەی سیای سەر جووشەن
سەهمناک چوی باڵ بەیداق قووشەن
سەف سەف چوی سپای چاووش چاووشەن
ئاوێزەی گووشەی عەین ئاهووشەن
مەرزەنجان مایل زەوج گیسووشەن
پەی دەستەی زوڵفش نوفل زێخ نووشەن
قیراسا قەتران، مشک ئاسا بووشەن
حەی ئاسا حارس حەوش ئاغووشەن
زەوجێ گووشوارەی تڵاش نە گووشەن
گووشم ژە زلەی زەهەب ئوترووشەن
جناح مونسەرف تاق ئەبرووشەن
نەقشێ نە مابەین ئەبرووش مەنقووشەن
نەسب نەپای حەبەی بەرق هوەر سووشەن
چوی هوەر نە خاوەر خەڵق ئارزووشەن
سای زوڵفش سەیوان قبەی لیمووشەن
بڵاتش مەرێ شای تڵاپووشەن
هندسان خەراج خاڵ هندووشەن
چین وەو بوزورگی بەهای یەک مووشەن
نە شیرین هاملەنج، نە لەیلی لووشەن
نە سەوڵ هامباڵای نمای نووشەن
فەرهادزەدەی زام بێستوین کووشەن
قەیس و نجد مەبهووت ڕووشنای ڕویشەن
هەر گل نگای ناز نزاکەت خووشەن
بەختم تا خاڵ خاس دویر ژە ئاغووشەن
پەی قەساس قەتڵ من زڕەپووشەن