شەو شەمعی نیا شەورای شەماران

شیرین شەماران
لە کتێبی:
شیعرەکانی تورکەمیر
بەرهەمی:
تورکەمیر (1750-1820)
 1 خولەک  958 بینین
شەو شەمعی نیا شەورای شەماران
ناگا نامەحرەم وا دا وە یاران
تەفەڕوج پەی تیپ توغرای حیتاران
سەف سەف چی سەر سان سپای سەرداران
زیوەش کەرد وەبان نارنجی ناران
بدەری ژە ڕوی ئەو برچ مەدێ جاران
خاسە خانمێ ژە خزمەتکاران
حووراسا ژە تیپ حووری حەساران
تاس و ماس و مشک ماسی مەتاران
ئاوەرد پەی سەرشووڕ شای سەر قەتاران
گرد گوڵچینی، عەتر عەتاران
ڕێزنا ئەرپای ڕەعنا نازاران
گوڵاوپاشیی چەتر پارچەی ئەڵواران
مەر شیرین نە حەوز هەرسین هەر جاران
شستشووی شعرییەن شەوق چی ستاران
مەر لەولا پل پێچ تویلک چناران
ڕووشنی شوعای شوڵەی سمساران
مەر نە شەوسان دارای بن داران
بەسر چوی جەیران لە مەرغزاران
نەعووزەن پەی نەزم نمازگوزاران
شەفینش شەفای دەرد بێماران
ئیعجازش ئەنوار مەسیحا داران
کیانا ژە قەور مردەی مەزاران
ئەی مەسیحادەم ژە دیرە داران
ئایا ئیحیا کێ چەن ژەو هەزاران
کڵاو ژە گیسووی کڵاوپووس داران
سڕ ئەوا وەبان بیچی ئەمتاران
گەرد گوڵچینی عەتر عەتاران