ئاگا نیت ژە سۆز دەرد دڵداری

لە کتێبی:
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
بەرهەمی:
سەید یاقۆی ماییدەشت (1808-1881)
 4 خولەک  619 بینین
زاهد حەرامەن
زاهد زیندگی وە تۆ حەرامەن
نە شۆڕت وە سەر، نە پات وە دامەن
نە هەرگز مەجڵس عەیشت مەقامەن
مەرد موعەمەم ڕەدا وە دۆشی
تەقوا و تاعەت کار پەشمینەپۆشی
مەچت نشینی دوور لە باسانی
بێخەوەر ژە نێش موژە خاسانی
تەماشای ئەبرۆی خەم نەکەردەنی
ژە خەم و قامەت چەم نەکەردەنی
تەماشای دیدەی بازت نەکەردەن
دیدەی باز ناز گازت نە گەردەن
سەیرنەکەردەنی گونای گوڵناری
ئاگا نیت ژە سۆز دەرد دڵداری
ژە ڕای دەرد عشق گومڕاهیت نییەن
سوراحی وە دەس سوراحییەت نییەن
ئەمنییەت نییەن وە تارەشەوە
نازار و ئاهەنگ قەتارەشەوە
سلێمان دووسۆز کەمانچەشەوە
ژێرش مەوەرۆ دڵ وە غەشەوە
پەنجەی سەیمامە تریکەتەموور
نەغمەش دڵ مەکێ وە لانەی زەموور
ناڵەی موتریبان نەکەردەنی گۆش
مردەی یەک ڕۆژە بکەی فەرامۆش
پەرێزاد بەو سەوت، جەو لەبانەوە
نەرگس وەو باڵای مناڵانەوە
فاتمە و تەمر ناڵەی هەی هەڵڵا
خاڵ دەور ناف، نەرمیی پەنجەی پا
خانم مەهین بەو قەتارەوە
عیسمەت بەو ئاهەنگ کوەنارەوە(نار هەی نارەوە)
خوسووس چەقوانەی دەست ڕەزایی
نە ڕەقس فارسی و چۆپیی کزایی
هەرگز نەنیشی زاهد لەلاشان
ناما نە گۆشت دەنگ مەلاشان
ئامنەت دییەن وەو ناز شەوە
غونچە وەو یەخەی نیم باز شەوە
کزەی کەمانچە نەشنەفتی وە گۆش
نیکی و بەدی بکەی فەرامۆش
وەقتەن بوینی ئاهووبەرەوە
مەخێزۆت وە تۆ یەک خەیات پەڕەوە
ئەگەر بنیشی و بشنەوی وە گۆش
حەقپەرستیی وێت مەکەی فەرامۆش
سدای نازاران چوو حەڵقە ها گۆش
وە ناز مواچان بسانە و بنۆش
بادەی جەمشێری نەکەردەنی نۆش
خوسروی سامەغز کەلەت بدەی جۆش
ئەر تۆ وێنەی من ئەی گشت ئەساسان
تەماشا کەردی نەوییت هەراسان
لە ئەو بەزمگاهە هەراسان نەوییت
سەرسوجوود بردەی خاڵخاسان نەوییت
ئەوسا مەزانم حەقپەرستەنی
لە حەقپەرستان باڵادەستەنی
هەرچەند تۆ شۆڕت لە من بێشتەرەن
سەودای عشق تۆ وێنەی نێشتەرەن
تۆ بێشتەر خەیاڵ سەوم و سەلاتەن
وەبێ تاقەتی مەچت ماواتەن
لەو بۆنەی مەچت ماوا و ماڵتەن
خەیاڵ ڕای حەق زوڵڵجەلالتەن
مەچت کەردەنی وە یاتاق خانە
زکر کردگار بییەن بەهانە
سەوگەندم وە تاق حیجرەی دڵتەنگت
وە پێچ دەستار خاڵێ ژە ڕەنگت
ڕای ڕەوا وا نەجیرگەردەنی وە پێش
زاهد تۆ گورگی های نە جڵد مێش
مەر من وێنەی تۆ وێم پنهان کەردەن
مەچتم مایەی ئاو و نان کەردەن
دیدەم بەپێ کەوت وە دیدەی خاسان
نگاشان بکەم بوم هەراسان
هەرکێ وم ژە دییەن دیدەی یارانم
منیش ژە جوملەی تاعەتکارانم
حەقپەرستیی من ژە تۆ ئەوسەرەن
من وەرژە تۆ جام حەوز کەوسەرەن
ئێمە و تۆ وەیەک مەکەیم مەلامەت
وەعدەی هەردوومان ڕۆژ قیامەت
هەردوو مەتامان مەگریم وە دەس
نیکی و بەدی مەبۆ موشەخەس
هەرکەس لە دڵ داشت تاقەت کار نییەن
تاقەتنەداریش تاعەت کار نییەن
یەکزەڕە تاقەت سەبووریش نییەن
تاقەت هیجران مەهجووریش نییەن
تۆ وە تەسبیح زکر زوڵڵجەلالەوە
من وەی توڕەی زوڵف و دانە و خاڵەوە
تۆ وە عەمامە و بردباری
من وە دەست جام بادەی گوڵناری
تۆ وە قەد قامەت زکر نەمازان
من وە قەد قامەت کەمەندەندازان
تۆ هایت وە پلەی میحراب و منبەر
من وە پلەی چین زوڵفان عەنبەر
تۆ تاق میحراب بەنا پەرداختە
من تاق ئەبرۆی حەق ژە موو ساختە
مەگریم وە دەس هەردوو مەتامان
موشەخەس مەبۆ فەزڵ و گونامان
ئیمڕۆ وە ڕای تۆ دەرس ئیمانەن
فەردا مەزانی حەق وە کێمانەن
ئەوسا خەڵقوڵڵا نەودم (نەوەدم) شاهدەن
حەق وە سەی یاقۆ یا وە زاهدەن