حسێبی ئەبجەد

2019/12/13 21:00:00 1277
لە «حسێبی ئەبجەد یان جوممەل» (حِسَاب الجُمَّل) بۆ هەرکام لە ٢٨ پیتەکەی عەرەبی ژمارەیەک دەستنیشان کراوە. پێشتر کە سیستەمێکی ستانداردی نووسینی ژمارەکان لە دونیای ئیسلامدا نەبوو کەڵکوەرگرتن لە حسێبی ئەبجەد باو بووە.
ابجد ژمارە ھاوتاکان
ا 1 آ أ إ ء
ب 2 پ
ج 3 چ
د 4
ه 5 ھ
و 6 ۆ
ز 7 ژ
ح 8
ط 9
ي 10 ی ێ
ك 20 ک گ
ل 30 ڵ
م 40
ن 50
س 60
ع 70
ف 80 ڤ
ص 90
ق 100
ر 200 ڕ
ش 300
ت 400
ث 500
خ 600
ذ 700
ض 800
ظ 900
غ 1000
زانیاری لەسەر ڤەژینبوکس: