قبله‌ی حاجت بود روی بهاءالدین ما

در مدح شاه نقشبند
From the Book:
Aš’ār-e Farsî-ye Şeyx Reza
By:
Sheikh Riza Talabani (1831-1910)
 1 minutes  1109 views
قبله‌ی حاجت بود روی بهاءالدین ما
طاق محرابست ابروی بهاءالدین ما
تکیه‌ی روحانیان است آستان حضرتش
منزل جانان بود کوی بهاءالدین ما
بوی بوبکرست، بویش درمشام سالکان
خوی پیغمبر بود خوی بهاءالدین ما
هر کسی آرام باید از پریشانی غم
در قرار تاب گیسوی بهاءالدین ما
پنجه‌ی گستاخ دست منکران را بشکند
قوه‌ی اقرار بازوی بهاءالدین ما
جستجو کردم بحمدالله در بحر رضاPen name
یافتم لؤلؤ ز نو بوی بهاءالدین ما