بشکست سر افسر کسرای عجم را

عجم
From the Book:
Aš’ār-e Farsî-ye Şeyx Reza
By:
Sheikh Riza Talabani (1831-1910)
 1 minutes  2919 views
بشکست سر افسر کسرای عجم را
برباد فنا داد رگ و ریشه‌ی جم را
آورد شبیخون ز مدینه به مداین
بگرفت ز شاهان عجم تاج و علم را
این عربده با آل عمر بهر علی نیست
با آل عمر کینه قدیم است عجم را