آصف جم صفت و داور اقلیم گشا

در مدح احمد پاشای ببه
From the Book:
Aš’ār-e Farsî-ye Şeyx Reza
By:
Sheikh Riza Talabani (1831-1910)
 1 minutes  1096 views
آصف جم صفت و داور اقلیم گشا
صاحب سیف و قلم حضرت احمد پاشا
در گروه وکلا عارف و داناتر از او
هست، گفتم به خرد، گفت نه کلا، حاشا
دهر در طاعت او «یعرفه کیف یرید»
چرخ در قبضه‌ی او «یقلبه کیف یشا»