شمشیر به خون دشمن آلا

مدح توفیق بگ میرالای
From the Book:
Aš’ār-e Farsî-ye Şeyx Reza
By:
Sheikh Riza Talabani (1831-1910)
 1 minutes  1094 views
شمشیر بخون دشمن آلا
سالار سپاه و میر آلا
توفیق بگ آنکه از تواضع
پست است و علی به رتبه بالا
دیوان قصائدش مرتّب
شعر و غزلش عالی و اعلا
هر حرف از او چو درّ شهوار
هر نقطه‌ چو کوکبیست والا
شاید که صحیفه‌ی بیانش
سازند به آب زرّ محلاّ
استاد سخن به مدح والی
پرداخته مدحهای بالا
در نامه چو نافه‌ مشک بیز است
نوک قلمش به گاه املا
ترکیب وجود او بدیع است
در عالم صورت و هیولا
گر طرد کند و گر نوازد
هرگز نکنم از او تولاّ
بر مسند عزّتم نشانده
شکرانه‌ی مسند مُعلاّ
افزایش عمر و مال و جاهش
خواهم ز جناب حق تعالی
گر اهل دلم بسان توفیق
تحصیل کند رضاPen nameی مولی