سوگواری بۆ شیخ سعیدی حفید

لە کتێبی:
دیوانی زێوەر
بەرهەمی:
زێوەر (1875-1948)
 2 خولەک  702 بینین
زمانک وضعنی گورکیم نحوسندن نەکار ایتدی
ینە ال رسولی خون ایچندە خاکسار ایتدی
بتون اشرافک اهل ماتم ایچر اوردی خنجرلە
مصائبدن دل الێ عبایی داغدار ایتدی
شقاوت اهلینە وردی شطارتلر مسرتلر
بنی هاشم لرێ ظلم ایلە غرق غبار ایتدی
ایر شمردامنی گردونە دستی کوتهم یارب
کە قلب حضرە زهرایی ناصل زحمدار ایتدی
حفید حضرە کاک احمد اول شیخ سعید ئاثار
کە جودی نعمتی بو عالمی غرق مسار ایتدی
شهید اولسەیرە دوشسە روایی شرع و قانوندە
نەحکمت در بزە گوستردی خالق ئاشکار ایتدی
نەروم ایلر نەبلغار ایلیور بو ظلم مستکرە
بو فعلک فاعلی کندی سنی مقبول نار ایتدی
نەو حشتلکدر اول اطوار ناهموار موصلدە
دگل اسلامک اهلی، اهلی کفری شرمەسار ایتدی
ندر برسیدی عالی نسب مقتولی نظم اوڵسە
کە شو قومی لعیندن حضرە یونس فرار ایتدی
صناعتجە، تجارتجە، ترقی ایلدی موصل
سفائن یرلرندە قان ایچندە لاشەکا ایتدی
سیاستلە، عدالت شمدی پک لازم ولایتدە
بر وقعە صفحەء تأریخ دهری لکەدار ایتدی
سنادر روضەعدالت خانە در کشورمزە پیتە نوختەدارەکانی بەئەبجەد ئەکاتە ١٣٥٧ کە مێژووی خانووی متەسەرفە. تأریخی وفاتی سویدلدی «زیورناسناوی ئەدەبی»
دیدی چوقدن برو بوزاتە جنت انتظار ایتدی