گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 170 ئەنجام
مەولانا خالیددیوان مولانا خالد غزلیات
وا حسرتا جدا شدم از خانه خدا
وا حسرتا جدا شدم از خانه خدا از غصه وقت گشت شود دل ز هم جدا ما را نبود خواهش رفت...
فارسی
غەزەل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
مەولانا خالیددیوان مولانا خالد غزلیات
وام بگرفتم به صد جان گرد نعلین ترا
وام بگرفتم به صد جان گرد نعلین ترا هست جانی آنهم از تو چون دهم دین ترا بی توام چ...
فارسی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
مەولانا خالیددیوان مولانا خالد غزلیات
به معمار غمت نو ساختم ویرانه خود را
به معمار غمت نو ساختم ویرانه خود را به یادت کعبه کردم عاقبت بتخانه خود را فرو ما...
فارسی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
مەولانا خالیددیوان مولانا خالد غزلیات
جز تو سرمایه جان نیست مرا
جز تو سرمایه جان نیست مرا بی تو سودای جنان نیست مرا کی کنم قول کسی در حق تو گوش ...
فارسی
غەزەل
فعلاتن فعلاتن فعلن
مەولانا خالیددیوان مولانا خالد غزلیات
چنان ببریدی آخر رشته های آشنایی را
چنان ببریدی آخر رشته های آشنایی را که نتوان داد داد شکوه روز جدایی را پس از هم خ...
فارسی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
مەولانا خالیددیوان مولانا خالد غزلیات
می رسد گر شوی تو دور از ما
می رسد گر شوی تو دور از ما تا سمک اشک و آه تا به سما دل به کویت چنان شده است اسی...
فارسی
غەزەل
فعلاتن مفاعلن فعلن
مەولانا خالیددیوان مولانا خالد غزلیات
ای بی گل رویت بود مژگان به چشمم خارها
ای بی گل رویت بود مژگان به چشمم خارها صد ماه کنعانی برم چون نقش بر دیوارها احوال...
فارسی
غەزەل
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
مەولانا خالیددیوان مولانا خالد غزلیات
الهی تا به کی مرغ دل اندر دام کاکلها
الهی تا به کی مرغ دل اندر دام کاکلها بود درمانده و پا بسته، ای حلال مشکلها اگر ن...
فارسی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
مەولانا خالیددیوان مولانا خالد غزلیات
ای به قد سرو و عارض همچو با و دال و را
ای به قد سرو و به عارض همچو ب و د و ر (با و دال و را) کرده زلفت آفتابی را نهان د...
فارسی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
مەولانا خالیددیوان مولانا خالد غزلیات
مجمر سینه ز دوریت به تاب است امشب
مجمر سینه ز دوریت به تاب است امشب وز غمت صبر به دل نقش بر آب است امشب در هوای نم...
فارسی
غەزەل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
مەولانا خالیددیوان مولانا خالد غزلیات
جای جانان است اینجا مایه جانم کجاست؟
جای جانان است اینجا مایه جانم کجاست؟ منزل سلطان خوبان است سلطانم کجاست؟ همچو مجن...
فارسی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
مەولانا خالیددیوان مولانا خالد غزلیات
بی روی توام ای مه نو خانه خراب است
بی روی توام ای مه نو خانه خراب است وز هجر توام صبر به دل نقش بر آب است در خواب ت...
فارسی
غەزەل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
مەولانا خالیددیوان مولانا خالد غزلیات
ز رشک سرو قدت، سرو پای در خاک است
ز رشک سرو قدت، سرو پای در خاک است کتان پیرهن گل ز روت صد چاک است کنایت از دهن تو...
فارسی
غەزەل
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
مەولانا خالیددیوان مولانا خالد غزلیات
گر چه اسباب طرب پیش من امشب نه کم است
گر چه اسباب طرب پیش من امشب نه کم است شادیم بی گل روی تو همه درد و غم است داب ار...
فارسی
غەزەل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
مەولانا خالیددیوان مولانا خالد غزلیات
هرگز ترحمی به من مبتلات نیست
هرگز ترحمی به من مبتلات نیست معلوم شد مرا که تو خوف خدات نیست مرا در قمار عشق تو...
فارسی
غەزەل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن