گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 947 ئەنجام
سەید کامیل ئیمامیشاری دڵ بەشی فارسی
رشته‌ی مهر
رشته‌ی مهر به هر بی‌سر و پا نتوان بست دل بهر دلبر بی مهر و وفا نتوان بست دل چو ...
فارسی
غەزەل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
سەید کامیل ئیمامیشاری دڵ بەشی فارسی
شفا
تو دانی با تو مرا عهد و ماجرایی هست ز خاک‌پای تو بر خاطرم صفایی هست به چاک سینه...
فارسی
غەزەل
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
سەید کامیل ئیمامیشاری دڵ بەشی فارسی
در وفات رهی معیری
«رهی» راه فرار از خیل ابنای زمان بگرفت ز داغ حسرت آنان همی چشم از جهان بگرفت چو...
فارسی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
سەید کامیل ئیمامیشاری دڵ بەشی فارسی
هوشیار نیست
تو بمان ای چون تو کس غم‌خوار نیست! چون تو کس با مستمندان یار نیست جز تو ای قربا...
فارسی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
سەید کامیل ئیمامیشاری دڵ بەشی فارسی
زخم مژه
باغبانی که به گلزار تو محرم نشود خاطرش تا به قیامت خوش و خرم نشود آن کسی را که ...
فارسی
غەزەل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
سەید کامیل ئیمامیشاری دڵ بەشی فارسی
مردمان خدا
صوفیان وردشان «انا الحق» بود گرچه منصوروار بر دارند روز و شب با خدا به امر خدای...
فارسی
قەتعە
فعلاتن مفاعلن فعلن
سەید کامیل ئیمامیشاری دڵ بەشی فارسی
گل جامه درید
شب آمد و رفت و نوبت صبح امید بر هر در و بام عاشق و دوست دمید هنگام گل و سنبل و ...
فارسی
غەزەل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعل
سەید کامیل ئیمامیشاری دڵ بەشی فارسی
دوران مهر
با دل شوریده گیرم بعد از این دامان مهر خوش بود با عشق جانان طی شود دوران مهر شاه...
فارسی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
سەید کامیل ئیمامیشاری دڵ بەشی فارسی
از کارزار افتاده‌ام
قطره‌ای از آب دریایم، کنار افتاده‌ام بی‌نگین و همدم و غواص و یار افتاده‌ام گاه ...
فارسی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
سەید کامیل ئیمامیشاری دڵ بەشی فارسی
صید حرم
من بیچاره بر گرد رخ جانانه می‌گردم به عشق سوختن او شمع و من پروانه می‌گردم به ی...
فارسی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
سەید کامیل ئیمامیشاری دڵ بەشی فارسی
متاع محبت
چو آفتاب سراسیمه شرق و غرب دویدم ز هر دو سوی به شکل جمال دوست ندیدم هزار در بزد...
فارسی
غەزەل
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن
سەید کامیل ئیمامیشاری دڵ بەشی فارسی
پر بسته
سر ز پا نشناسم و پا از سر سوداگرم وای گه بر پای پرآزار و گه دردسرم گه دلم گرم ا...
فارسی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
سەید کامیل ئیمامیشاری دڵ بەشی فارسی
شمع شبستان
می‌گریم و می‌خندم چون شمع شبستانم کوته‌نظر و فکرم، چون طفل دبستانم گه لاغرم و ز...
فارسی
غەزەل
مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن
سەید کامیل ئیمامیشاری دڵ بەشی فارسی
هیچ و هیچ
جانا بیا که درد دل خود دوا کنیم! خود را ز قید و بند تکلف رها کنیم آن نسیه جان ...
فارسی
غەزەل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
سەید کامیل ئیمامیشاری دڵ بەشی فارسی
مناجات
یا رب به کرم رحمی! دیوانه‌ی هر کویم پروانه‌ی هر نوری، می‌سوزم و می‌گویم از بار ...
فارسی
غەزەل
مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن