متن کردی ترانه‌ها و املاء صوتی آنها

From the Book:
Gorani
By:
Mohammad Mokri (1921-2007)
 3 minutes  972 views

برای اینکه تلفظ درست و صحیح کلمات و اصوات لهجه‌هائی که این ترانه‌ها بدانها سروده شده است نموده شود و برای علاقمندان و محققین و همچنین برای آنهائیکه ابداً به تلفظ صحیح کلمات و اصوات این لهجه‌ها آشنایی ندارند مورد استفاده قرار گیرد نویسنده متن کردی این ترانه‌ها را هم به خط کنونی فارسی و هم به خط لاتین نوشت از آن جهت که هم تلفظ درست و صحیح کاملاً دقت و مراعات شود و هم به وسیله دیدن و آشنائی چشم کلمات هم‌شکل و هم‌ریشه و هم‌معنی لهجه‌های کردی با فارسی نموده شود. و نیز برای امتیاز ریشه‌ها و کلمات اصلی از حروف اضافه و حروف متصل به اول و آخر کلمات و همچنین ضمایر و کلمات مضاف الیه و علامات اضافه و غیره با نهادن تیره‌ای در وسط کلمات آنها را مشخص و ممتاز نمود تا از لحاظ زبانشناسی و مطالعه در لهجه‌ها سود بیشتری حاصل گردد و این کار تجزیه کلمات که به ظاهر آسان می‌نماید یکی از مراحل دشوار و در عین حال سودمند این کتاب بوده است که بر مطلعین فن پوشیده نخواهد ماند.

علامات و حروفی که در املاء صوتی این ترانه بکار رفته است بدین قرار است:

علامت فتحهa
علامت کسرهe
علامت ضمهo
یاء مجهولê
واو مجهولô
آâ
o کشیدهō
تلفظ نظیر e فرانسهö
کسره کشیدهē
او (صدای واوی)û
فتحه کشیدهā
کسره خفیفë
تلفظ نظیر u فرانسهu
ای (صدای یائی)i
کوتاهı
بb
پp
تt
تاء نزدیک به دالt’
جj
چc
حh’
خkh
دd
رr
زz
ژzh
سs
شsh
ع
غgh
فf
قq
کk
گg
لl
لام مفخمl’
مm
نn
واو کردیw
هh
نون غنه با گاف خفیفnᵍ
یy
دال مخصوص شبیه به یاءd’

البته این انتخاب از لحاظ چاپ و وجود حروف در مطابع تهران است.