اشعار هشت‌هجائی سه‌مصراعی

From the Book:
Gorani
By:
Mohammad Mokri (1921-2007)
 1 minutes  986 views

به طوری که از آثار و شواهدی که در لهجه‌های کردی به دست آورده‌ام مشهود می‌شود، سابقاً اشعار هشت هجائی سه مصراعی بیش از اشعار ده هجائی وجود داشته است و اغلب این نوع اشعار که مواد «بیت‌ها» و «گورانی‌ها» را تشکیل می‌داده است همه به آهنگ خوانده می‌شده و تصنیف‌های کردی را شامل می‌شده است.