گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 8 لە کۆی 8 ئەنجام
ئاغا عینایەتدیوانی ئاغا عینایەت
فیکری جوانی
فیکری جوانی ... کەوتەن وە یادم فیکری جوانی بەدبەختیی بەختم با خاس بزانی ڕەنج و م...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
ئاغا عینایەتدیوانی ئاغا عینایەت
ناردنی شەماڵ و پەنا پێ بردنی
یەک ڕۆ نیشتە بیم نە گۆشەی زیندان ڕەنگ زەرد و زایف تەن لوخت و عوریان دڵ پڕ نە زوو...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
ئاغا عینایەتدیوانی ئاغا عینایەت
هەواڵ هێنانی شەماڵ
بەو نام بەو نیشان سەر کێشام نەو جا دیم کە دوو کۆتەی سۆچیای سیا کەوتەن نە بەر ماڵ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
ئاغا عینایەتدیوانی ئاغا عینایەت
پاڕانەوە لە خودا بۆ لێبووردن لە گونا و ڕزگار بوون
ڕۆزگار شیشەی عومرم شکستەن ڕاگەی ئومێدی حەیاتم بەستەن تەکلیفم ئێدەن پەرێ ڕای نەجا...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
ئاغا عینایەتدیوانی ئاغا عینایەت
سکاڵا لە پیریی و ژیانی نالەباری بەندیخانە
دڵم نە جۆشەن ... یاران هامسەران دڵم نە جۆشەن قوڵ مەدۆ وەهەم بەس نەخرۆشەن سفیدی ت...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
ئاغا عینایەتدیوانی ئاغا عینایەت
نامە بۆ موحەممەد بەگی ڕۆستەمی
کەمێ نە ئەحواڵ دەردانی کاری ئیزهار کەم وە لای نمرە چواری پیر و لەڕ و چەق هەر سات...
کوردیی ناوەندی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
ئاغا عینایەتدیوانی ئاغا عینایەت
نامەی ئاغا عینایەت بۆ شێخ عەزیزی کوڕی شێخ فەتتاح
عەزیز بەتاڵەن ... فیکر و خەیاڵت یەکسەر بەتاڵەن ئارەزووت دایم هەر پەرێ ماڵەن مەلا...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
ئاغا عینایەتدیوانی ئاغا عینایەت
جواوی ئاغا عەنایەت بۆ موحەممەد بەگی ڕۆستەمی
دۆستەکەی گیانی ڕۆستەمی نەژاد نامەی شیرینت خەمان دا وە باد ئەشعاری مەربووت مەعدەن...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی