فهلویات

From the Book:
Gorani
By:
Mohammad Mokri (1921-2007)
 1 minutes  1098 views

به اصطلاح نویسندگان و محققین قدیم زبان فارسی و مورخین دوره‌ی اسلامی کلیه دوبیتی‌ها و اشعاری که به لهجه‌های محلی ایران سروده شده است و اغلب آنها نیز با آهنگ خاصی توأم بوده است «فهلویات» نامیده شده است.

کلمه‌ی فهلویات جمع فهلوی و عبارت است از اشعار و ترانه‌هائی که منسوب به شهر‌های نهله پا پهله بوده است و پهله عبارت از قسمتی از شهرهای بخش مرکزی و شمالی و غربی ایران بوده است که احتمالاً لهجه‌های آنها پهلوی و یا از دسته‌ی لهجه‌هائی بوده است که با زبان پهلوی پیش از اسلام ارتباط و خویشاوندی داشته است. کلیه‌ی این آثار و اشعار در مجموعه‌ای بنام فهلویات از طرف نویسنده گردآوری و درباره آنها تحقیق شده است که امیدوارم در هنگام فرصت جداگانه به طبع آن توفیق حاصل نمایم. اشعار لری و کردی که جسته جسته به نام فهلویات اشاره شده است همه هجائی و شماره هجاها بیش از کمیت و بلندی و کوتاهی آنها دخالت داشته است.