گوگلمز‌ یاره‌ گیدر‌ کیمسه‌ اولور‌ چار ایتسون‌

From the Book:
Diwan-e Safi
By:
Safi Hirani (1873-1942)
 1 minutes  318 views
گوگلمز‌ یاره‌ گیدر‌ کیمسه‌ اولور‌ چار ایتسون‌
بخت یاغمش‌ هله کیم وار ایسه‌ بیدار ایتسون‌
قورقرم‌ عقلمی‌ بو دلی گوگل‌ یار اولسه‌
بن دخی‌ عالم رسوا ایله‌ اجبار‌ ایتسون‌
صانمه‌ مستی‌ عشقنله‌ جنو‌ نیستی وار
گوره‌ سن وقتیله‌ بو مستی یه هشیار ایتسون‌
سن که دنیای طوطولمش‌ نه‌ بیلور‌ بونده نه‌وار‌ در
اولسه‌ سنوده‌ مگر خانه‌ی اسرار ایتسون
دوشمز‌ النده‌ حیات ابدی منکر عشق
یابو‌ مال و سر و جان صرف وفادار ایتسون‌
جان‌ من جان جهان کیمسه‌ بها سیز المز‌
اولور‌ اما دخی جان یاره فداکار ایتسون‌
صافیPen name هر حالده اولان مقصدی بالذات‌ بودر
ینه اول شاه جهان لطفنی‌ اظهار ایتسون