فهرست

From the Book:
Šarafnāme
By:
Sharaf Khan Bidlisi (1543-1603)
 5 minutes  1294 views

و بنای این کتاب مبنی است بر: مقدمه و چهار صحیفه و خاتمه.

 

* مقدمه در بیان انساب طوایف اکراد که از کجا پیدا شده‌اند و شرح اوضاع و اطوار ایشان که به چه عنوان بوده‌اند.

 

* صحیفه اوّل در ذکر ولات کردستان که علم سلطنت برافراشته‌اند و مورخان ایشان را داخل سلاطین کرده و آن مشتمل بر پنج فصل است:

** فصل اوّل در ذکر ولات دیاربکر و جزیره.

** فصل دویم در ذکر ولات دینور و شهره زول که اشتهار دارند به حسنویه.

** فصل سیم در ذکر ولات فضلویه که مشهورند به لر بزرگ.

** فصل چهارم در ذکر ولات لر کوچک.

** فصل پنجم در ذکر سلاطین مصر و شام که مشهورند به آل ایوب.

 

*صحیفه دویم در ذکر عظمای حکام کردستان که اگر چه استقلالاً دعوای سلطنت و اراده‌ی عروج نکرده‌اند امّا در بعضی اوقات خطبه و سکه به نام خود نموده‌اند و آن نیز مشتمل بر پنج فصل است:

** فصل اوّل در ذکر حکام اردلان

** فصل دویم در ذکر حکام حکاری که مشهورند به شنبو

** فصل سیم در ذکر حکام عمادیه که اشتهار دارند به بهادینان

** فصل چهارم در ذکر حکام جزیره که مشهورند به بختی و آن مشتمل بر سه شعبه است:

*** شعبه اوّل در ذکر حکام جزیره

*** شعبه دویم در ذکر امراء کورکیل

*** شعبه سیم در ذکر امراء فنیک

** فصل پنجم در ذکر حکام حصنکیفا که معروفند به ملکان

 

*صحیفه سیم در ذکر سایر حکام و امراء کردستان و آن مبنی بر سه فرقه است:

** فرقه اوّل مشتمل بر نه فصل است:

*** فصل اوّل در ذکر حکام چمشکزک و آن مشتمل بر سه شعبه است:

**** شعبه اوّل در ذکر امراء مجنکرد

**** شعبه دویم در ذکر حکام پرتک

**** شعبه سیم در ذکر امراء سقمان

*** فصل دویم در ذکر حکام مرداسی و آن مشتمل بر سه شعبه است:

**** شعبه اوّل در ذکر حاکمان اکیل

**** شعبه دویم در ذکر حاکمان پالو

**** شعبه سیم در ذکر امراء جرموک

*** فصل سیم در ذکر امراء صاصون که آخر به حاکمان حزو شهرت کردند

*** فصل چهارم در ذکر حاکمان خیزان و آن مشتمل بر سه شعبه است:

**** شعبه اوّل در ذکر حکام خیزان

**** شعبه دویم در ذکر امراء مکس

**** شعبه سیم در ذکر امراء اسبایرد

*** فصل پنجم در ذکر حکام کلیس

*** فصل ششم در ذکر امراء شیروان و آن مشتمل بر سه شعبه است:

**** شعبه اوّل در ذکر امراء کفرا

**** شعبه دویم در ذکر امراء ایرون.

**** شعبه سیم در ذکر امراء کرنی

*** فصل هفتم در ذکر امراء زرقی و آن مشتمل بر چهار شعبه است:

**** شعبه اوّل در ذکر امراء درزینی

**** شعبه دویم در ذکر امراء کردکان

**** شعبه سیم در ذکر امراء عتاق

**** شعبه چهارم در ذکر امراء ترجیل

*** فصل هشتم در ذکر امراء سویدی

*** فصل نهم در ذکر امراء سلیمانی و آن مشتمل بر دو شعبه است:

**** شعبه اوّل در ذکر امراء قلب و بطمان

**** شعبه دویم در ذکر امراء میافارقین

** فرقه دویم مشتمل بر دوازده فصل است:

*** فصل اوّل در ذکر حاکمان سهران

*** فصل دویم در ذکر حاکمان بابان

*** فصل سیم در ذکر حاکمان مکری

*** فصل چهارم در ذکر حکام برادوست که مشتمل بر دو شعبه است:

**** شعبه اوّل در ذکر امراء اوشنی

**** شعبه دویم در ذکر امراء صومای

*** فصل پنجم در ذکر امراء محمودی

*** فصل ششم در ذکر امراء دنبلی

*** فصل هفتم در ذکر امراء زرزا

*** فصل هشتم در ذکر امراء استونی

*** فصل نهم در ذکر امراء طاسنی

*** و فصل دهم در ذکر امراء کلهر و آن منحصر بر سه شعبه است:

**** شعبه اوّل در ذکر حکام پلنگان

**** شعبه دویم در ذکر حکام درتنک

**** شعبه سیم در ذکر امراء ماهیدشت

*** فصل یازدهم در ذکر امراء بانه

*** فصل دوازدهم در ذکر امراء ترزا

** فرقه سیم در ذکر امراء اکراد ایران و آن مشتمل بر چهار شعبه است:

*** شعبه اوّل در ذکر امراء سیاه منصور

*** شعبه دویم در ذکر امراء چکنی

*** شعبه سیم در ذکر امراء زنکنه

*** شعبه چهارم در ذکر امراء پازوکی

 

*صحیفه چهارم در ذکر امراء بدلیس که آبا و اجداد مسود اوراق‌اند و آن مشتمل است بر فاتحه و چهار سطر و ذیلی

** فاتحه در بیان شهر بدلیس که بانی او کیست و باعث عمارت شهر و قلعه چیست

** سطر اوّل در بیان عشیرت روزکی و سبب وجه تسمیه ایشان

** سطر دویم در ذکر حکام بدلیس که نسب ایشان بکجا منتهی می‌شود و به بدلیس چون افتاده‌اند

** سطر سیم در ذکر اعزاز و احترامی که سلاطین ماضی نسبت به حکام بدلیس نموده‌اند و آن مشتمل بر چهار فصل است:

*** فصل اوّل در ذکر ملک اشرف

*** فصل دویم در ذکر حاجی شرف بن ضیاءالدین

*** فصل سیم در ذکر امیر شمس‌الدین بن حاجی شرف

*** فصل چهارم در ذکر امیر ابراهیم بن امیر حاجی محمد

** سطر چهارم در بیان آنکه باعث رفتن حکومت بدلیس از دست ایشان چه بوده و آن مشتمل بر چهار وجه است:

*** وجه اوّل در ذکر منازعت امیر شرف و امیر ابراهیم

*** وجه دویم در ذکر متمکن شدن امیر شرف بجای امیر ابراهیم در حکومت بدلیس

*** وجه سیم در بیان گرفتن امیر شرف قلعه بدلیس را از طایفه قزلباش

*** وجه چهارم در بیان احوال امیر شمس‌الدین بن امیر شرف ذیل در بیان احوال فقیر حقیر شکسته بال از زمان تولد تا حال که تاریخ هجری در سنه خمس و الف1005 است.

 

* خاتمه در ذکر سلاطین حشمت آیین آل عثمان و پادشاهان ایران و توران بل اکثر جهان که معاصر ایشان بوده‌اند