Search

Showing results 1 to 15 from total of 221 results
Wafayiدیوان وفایی (اشعار فارسی) ا
ای صفابخش جان نسیم صبا
ای صفابخش جان نسیم صبا حرکات تو جمله روح افزا بگذری چون به شهر بی خبران به وفایی...
Persian
Ghazal
فعلاتن مفاعلن فعلن
Wafayiدیوان وفایی (اشعار فارسی) ا
بتم بر طلعت خود شانه زد زلف چلیپا را
بتم بر طلعت خود شانه زد زلف چلیپا را پریشان بر صباح عید دارد شام یلدا را هلاکم ک...
Persian
Ghazal
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
Wafayiدیوان وفایی (اشعار فارسی) ا
ای ترک خطا، ماه ختن، سرو خودآرا
ای ترک خطا، ماه ختن، سرو خودآرا بر سوخته‌ی خویش ببخشای خدارا ما تشنه لبانیم تو ه...
Persian
Ghazal
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
Wafayiدیوان وفایی (اشعار فارسی) ا
تاریک مکن روز مرا باز، نگارا
تاریک مکن روز مرا باز، نگارا بر چهره مزن شانه دگر زلف دو تا را دیوانه شدم در غم ...
Persian
Ghazal
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
Wafayiدیوان وفایی (اشعار فارسی) ا
ای ترک خطا، ماه ختن، سرو خود آرا
ای ترک خطا، ماه ختن، سرو خود آرا بر سوخته‌ی خویش ببخشای خدا را در هر شکن افتاده ...
Persian
Ghazal
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
Wafayiدیوان وفایی (اشعار فارسی) ا
باغبان از ما در گلزار بندیدن چرا؟
باغبان از ما در گلزار بندیدن چرا؟ جان گرفتن بهر یک نظاره نادیدن چرا؟ با نگاهی قت...
Persian
Ghazal
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
Wafayiدیوان وفایی (اشعار فارسی) ا
شانه زد بر روی خود چون طرهٔ دلّاله را
شانه زد بر روی خود چون طرهٔ دلاله را یاسمن بر ماه من داغی به دل زد لاله را پر عر...
Persian
Ghazal
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
Wafayiدیوان وفایی (اشعار فارسی) ا
حلقه زد چون در دی زلفان رخ جانان را
حلقه زد چون در دی زلفان رخ جانان را مانا ز گلستان پر گل کرده دامان را ای کز اثر ...
Persian
Ghazal
مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن
Wafayiدیوان وفایی (اشعار فارسی) ا
بشکست چو زلف سیه مشکفشان را
بشکست چو زلف سیه مشکفشان را بشکست دگر رونق و بو، عنبر و بان را در ابروت از عارض ...
Persian
Ghazal
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
Wafayiدیوان وفایی (اشعار فارسی) ا
آن روز کزان طرّه به رخ بست شکن را
آن روز کزان طره به رخ بست شکن را در گردن خورشید و مه افکند رسن را گیسوی تو خود ر...
Persian
Ghazal
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
Wafayiدیوان وفایی (اشعار فارسی) ا
ز دست خود مده ای دیده یاد زلف مشکین را
ز دست خود مده ای دیده یاد زلف مشکین را که این ظلمت فزاید روشنایی چشم خونین را ز ...
Persian
Ghazal
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
Wafayiدیوان وفایی (اشعار فارسی) ب
ای خم زلف سیاه تو جنابش مستطاب
ای خم زلف سیاه تو جنابش مستطاب در اقالیم دل و جان خسرو مالک رقاب دارم امید وصال ...
Persian
Ghazal
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
Wafayiدیوان وفایی (اشعار فارسی) ب
ساقیا سوختم بیا بشتاب
ساقیا سوختم بیا بشتاب آتشم را نشان تاب شراب تا بدانند ماه سرو قد است برفکن از جم...
Persian
Ghazal
فعلاتن مفاعلن فعلن
Wafayiدیوان وفایی (اشعار فارسی) ب
خوش همی غلتد به رویش طرّهٔ پر پیچ و تاب
خوش همی غلتد به رویش طرهٔ پر پیچ و تاب گر ندیدستی ببین هندو به دوش آفتاب دوش در ...
Persian
Ghazal
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
Wafayiدیوان وفایی (اشعار فارسی) ب
صبا از من بگو با آن مه نامهربان امشب
صبا از من بگو با آن مه نامهربان امشب دمی آرام جان باشد که رفت آرام جان امشب خیال...
Persian
Ghazal
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن